fbpx
Klenotnictví Dušák logo

Reklamační řád

Reklamační řád klenotnictví Dušák

Vážení zákazníci, níže uvádíme zákonný rámec, kterým se řídí uplatnění a vyřízení případných nároků z vadného plnění při prodeji zboží v našich obchodech, tj. jinými slovy způsob, jakým jsou naší společností vyřizovány případné reklamace zakoupeného zboží.

I.        OZNAČENÍ STRAN

1.     Prodávající je obchodní společností KVEDU Praha s.r.o., se sídlem Praha – Staré Město, Na Příkopě 1047/17, PSČ 11000, IČ 24768031, tj. právnickou osobou jednající při uzavírání kupních smluv na zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

2.     Ustanovení tohoto reklamačního řádu se vztahují výlučně na právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícími, kterými jsou fyzické osoby, nejednající při uzavírání kupní smlouvy na zboží s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a které tudíž požívají zákonné ochrany jako „spotřebitelé“.

 

II.      PRÁVA A POVINNOSTI PŘI PRODEJI

aneb převzetí zboží

1.     Kupující nabývá vlastnické právo k prodávanému zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího. O této skutečnosti obdrží kupující doklad, který potvrzuje zakoupení zboží.

2.     Kupující má před uzavřením prodeje i bezprostředně po převzetí zboží právo, aby před ním bylo zboží prodávajícím překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce za účelem obeznámení se se zbožím a předvedením jeho funkcí.

3.     Prodávající je dále povinen, požádá-li jej o to kupující, informovat jej v písemně ve formě např. záručního listu, certifikátu či garanční karty o rozsahu a trvání jeho povinností v případě vadného plnění. Tato informace může být obsažena v dokladu, který potvrzuje zakoupení zboží.

4.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že v okamžiku převzetí nemá zboží vady a k tomuto okamžiku má zboží sjednané vlastnosti, v souladu s ujednáním kupujícího a prodávajícího odpovídajícím charakteru zboží.

 

III.    ZÁRUČNÍ DOBA

aneb limity práva z vadného plnění

1.     Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u zboží v záruční době v trvání 24 měsíců od jeho převzetí.

2.     Je-li na zboží, na jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě na zboží uvedena doba k uplatnění práva z vady delší než 24 měsíců, bude takto uvedená doba rozhodující k uplatnění práva z vady zboží.

3.     Kupující však není oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady ani v záruční době v případě opotřebení zboží způsobeného jeho běžným užíváním a v případě, vyplývá-li to z povahy zboží, že je jeho životnost i při zachování náležité péče kratší než trvání záruční doby.

4.     Prodávající dále neodpovídá za vady zboží způsobené kupujícím, a to jak jeho činností, tak i nečinností, na jejímž základě dojde k přivození takového stavu zboží, jenž neodpovídá standardům smlouvy, což znamená, že vznikem vady jinak bezvadného zboží je jednání kupujícího, které je buď hrubě nedbalé, nebo neopatrné, anebo takové jednání, jež se odchyluje od postupu podle návodu k používání zboží včetně v tom směru působícího poučení a vysvětlení prodávajícího.

 

IV.    ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

aneb uplatnění práva z vadného plnění

1.     Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího. Za tímto účelem je v takovéto provozovně po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

2.     Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje včetně uvedení všech případných zjevných vnějších vad a poškození zboží, které lze při náležité péči při zběžné kontrole zboží přebíraného k reklamaci zjistit. Pokud kupující při vytknutí vady opomene uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, poučí jej o této skutečnosti prodávající v rámci své informační povinnosti.

 

V.      ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ REKLAMACE

aneb práva z odpovědnosti za vady

1.     Kupující má v případě výskytu vady zboží v rámci záruční doby právo na její bezplatné odstranění, pokud není tímto reklamační řádem stanoveno jinak, a to níže uvedenými vzájemně podmíněnými způsoby vyřízení reklamace, a to vždy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu zboží a charakteru vady.

2.     Kupující má právo na opravu zboží, nebo jeho součásti. Opravou zboží se rozumí oprava celé věci, či výměna jednotlivé součástky.

3.     Kupující má právo na výměnu zboží, nebo jeho součásti není-li oprava zboží s ohledem na povahu vady a druh zboží možná. Kupující má bez splnění dalších podmínek právo na výměnu zboží, vyskytla-li se u zboží vada i po druhé opravě zboží. Kupující má dále bez splnění dalších podmínek právo na výměnu zboží, vyskytl-li se u zboží již při prvním použití větší počet vad.    

4.     Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží není-li možná oprava zboží, nebo jeho součásti, nebo není-li možná výměna zboží či jeho součásti.

5.     Kupující má právo i na odstoupení od kupní smlouvy není-li možná oprava zboží, nebo jeho součásti, nebo není-li možná výměna zboží nebo jeho součásti. Kupující má bez splnění dalších podmínek právo na odstoupení od kupní smlouvy, vyskytla-li se u zboží vada i po druhé opravě zboží. Kupující má bez splnění dalších podmínek právo na odstoupení od kupní smlouvy, vyskytl-li se u zboží již při prvním použití větší počet vad.  

6.     V případě odstoupení od kupní smlouvy se tato od počátku ruší a prodávající a kupující jsou povinni vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.

 

VI.    VYŘÍZENÍ REKLAMACE

aneb ochrana spotřebitele

1.     Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

2.     V případě, že prodávající neuznaná reklamaci jako oprávněnou, ať už z jakéhokoliv důvodu, dojde k řádnému vyřízení reklamace v okamžiku, kdy prodávající ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace vyrozumí písemně nebo osobně kupujícího o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena.

3.     Podmínkou pro řádné a včasné vyřízení reklamace je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

4.     Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.     Marné uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy na základě čehož je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

 

VII.  DŮSLEDKY NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ PO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

aneb svépomocný prodej

1.     V případě, že kupující poskytl prodávajícímu kontaktní údaje a nepřevzal zpět zboží po vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, vyrozumí prodávající písemně kupujícího o zamýšleném prodeji zboží a určí náhradní lhůtu k převzetí zboží, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Po marném uplynutí lhůty je prodávající oprávněn prodat zboží jakýmkoliv způsobem a při prodeji zboží bude sledovat dosažení přiměřené ceny, přičemž prodávající je i oprávněn zboží převzít za tržně obvyklou cenu.

2.     V případě, že kupující neposkytl prodávajícímu kontaktní údaje nebo je nesnadno dosažitelný a nepřevzal zpět zboží ani po uplynutí 6 měsíců po vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn prodat zboží i bez písemného vyrozumění kupujícího o zamýšleném prodeji zboží.

3.     Prodávající je oprávněn použít část výnosu z prodeje zboží k úhradě účelně vynaložených nákladů spojených se skladováním zboží a je povinen vydat zbylou část výnosu z prodeje zboží kupujícímu na základě jeho písemné žádosti.

 

VIII.           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Tento reklamační řád zohledňuje úpravu práv spotřebitele obsaženou v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dle aktuálních rozhodnutí Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR.

2.     V ostatních případech, tj. je-li kupní smlouva uzavírána mezi prodávajícím a osobou, která není spotřebitelem, se pro uplatnění práv z vadného plnění užijí ustanovení § 2099 až § 2112 ve spojení s § 1921 občanského zákoníku, příp. individuálně sjednané podmínky tzv. dobrovolné záruky za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku.

3.     Tento reklamační řád je účinný ode dne 1.12.2015.

4.     Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a v provozovnách prodávajícího na internetových stránkách https://dusak.cz

Naše prodejny

Firemní údaje

KVEDU Praha s.r.o.

Na Příkopě 1047/17
110 00 Praha - Staré Město

IČO: 24768031
DIČ: CZ 24768031

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1 – č.ú. 240554635/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 172699

Loga Dušák ke stažení

Marketingové materiály

Všechna práva vyhrazena. © Klenotnictví Dušák 2023. Web vytvořil AKO Enterprise