Klenotnictví Dušák logo

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBSAH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU
3. PRODEJ ZBOŽÍ V PRODEJNÁCH
4. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
5. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vážení zákazníci, tyto obchodní společnosti upravují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji zboží, a to buď přímo v našich prodejnách, anebo prostřednictvím našeho internetového obchodu (e-shopu).

Bez ohledu na rozdílnou právní úpravu takovýchto způsobů prodeje však ustanovení obchodních podmínek, upravující základní právní rámec záruční doby a reklamací, platí bez výjimky, jak pro prodej v prodejnách, tak i prostřednictvím e-shopu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti KVEDU Praha s.r.o., se sídlem Na Příkopě 1047/17, 110 00 Praha – Staré Město, IČO: 24768031, DIČ: CZ 24768031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 172699 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) při prodeji v prodejnách (kamenných obchodech) a prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Prodejny prodávajícího se nacházejí na adresách:
   – Na Příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1 – Staré Město,
   – Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 – Staré Město;
(dále jen „provozovny“ nebo „prodejny“).

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dusak.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

B. PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

2.8. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   – objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   – způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   – informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky obdrží kupující na jím uvedený e-mail (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) automatickou odpověď o jejím přijetí.

3.6. Objednávka je považována za přijatou prodávajícím uplynutím 48 hod od jejího přijetí, nedojde-li v této době ze strany prodávajícího nebo kupujícího k její dodatečné úpravě. Přijetím objednávky ze strany prodávajícího je uzavřena kupní smlouva. Případné úpravy objednávky je možné provádět v rámci elektronické komunikace, a to prostřednictvím elektronické adresy kupujícího a prodávajícího. V případě, že by konec 48 hodinové lhůty s níž je spojena akceptace objednávky, nastal během soboty, neděle nebo svátku, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující[1]. V případě dodatečných úprav objednávky běží nová 48 hodinová lhůta k jejímu přijetí od okamžiku odsouhlasení veškerých změn prodávajícím i kupujícím.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   – bezhotovostním převodem platební kartou nebo příkazem k úhradě
   – bezhotovostním převodem prostřednictvím platební brány GoPay

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Kupní cena je splatná do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, jak blíže uvedeno v čl. 3.6. obchodních podmínek. Zboží je odesláno až po úhradě celé výše kupní ceny.

4.4. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím příkazu k úhradě je kupující povinen uvést specifikaci platby pomocí variabilního symbolu, který obdrží na svoji e-mailovou adresu společně s akceptací objednávky. V případě bezhotovostních plateb je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELEM

5.1. Je-li kupující zároveň spotřebitelem a je-li kupní smlouva uzavřená prostřednictvím komunikace na dálku (e-shop, e-mail) má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Kupující může uplatnit právo odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře, který je dostupný na adrese: https://www.coi.cz/faq/e-jak-by-melo-odstoupeni-od-smlouvy-vypadat/, či v jiné písemné formě, s doručovací adresou sídla prodávajícího nebo zasláním prostřednictvím e-mailu: prodejna@dusak.cz. Prodávající vždy potvrdí kupujícímu skutečnost, že obdržel sdělení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

5.2. Kupující bere na vědomí, že nebude-li po uzavření kupní smlouvy uhrazena kupní cena zboží řádně a včas, tj. v celé výši a ve lhůtě splatnosti, kupní smlouva se od počátku ruší a práva a povinnosti z ní vzniklé bez dalšího zanikají.

5.3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je v takovém případě darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne, k němuž informoval prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou z důvodu např. jeho vysoké ceny a s tím spojeného limitu pojištění přepravovaných věcí, doporučuje prodávající využít služeb přepravní společnosti PPL, s níž má s ohledem na specifika zboží (hodinářské zboží, šperky) uzavřenu rámcovou smlouvu, přičemž takový postup je uveden zde: https://www.ppl.cz/vratit-zbozi a náklady na přepravu jsou uvedeny v ceníku dostupném zde: https://www.ppl.cz/ke-stazeni-osoby.

5.5. Kupující bere na vědomí, že zboží, které obdrží od prodávajícího jako zejm. hodinky, jejich doplňky a příslušenství, jakož i šperky a další hodinářské a zlatnické zboží (dále též společně „zboží“), s ohledem na svou vysokou hodnotu a precizní řemeslné zpracování vyžaduje ze strany kupujícího zvláštní pozornost a péči. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn i informací v návodu k použití (např. poškození hodinového strojku nesprávným postupem při nastavení datumové ručičky apod.)   

5.6. V souvislosti s právem kupujícího na odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek, jež slouží výlučně k obeznámení kupujícího s vlastnostmi a funkčností zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu jakékoliv snížení hodnoty zboží, u něhož využije práva k odstoupení od smlouvy, k němuž by došlo užíváním zboží nad rámec výše uvedeného. Aby se spotřebitel obeznámil s vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně při osobním předání, jak uvedeno v čl. 6.2. obchodních podmínek. Kupující je dále povinen nahradit prodávajícímu jakékoliv snížení hodnoty zboží, u něhož využije práva k odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek, k němuž by došlo v důsledku nesprávného nakládání s věcí.

5.7. S ohledem na výše uvedené bere kupující na vědomí, že je povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě, kdy je zboží dodáno spolu s dárkovou krabicí a obalem na dárkovou krabici, případně v jakémkoliv jiném dárkovém balení, je kupující povinen vrátit zboží spolu s výše uvedeným dárkovým balením, krabicí, či jinými dárkovými obaly. Kupující je povinen v případě vrácení zboží vrátit prodávajícímu též veškeré návody, manuály, registrační a dárkové karty, které obdržel spolu se zbožím. Zboží je nutné vrátit prodávajícímu bez jakýchkoli známek nošení (např. náramkové hodinky), poškození či pokusu o vniknutí nebo instalaci (např. u nástěnných hodin). Kupující bere na vědomí, že veškeré případné snížení hodnoty vráceného zboží, jak uvedeno v čl. 5.6. a 5.7. obchodních podmínek, je v případě jeho vrácení vždy prověřováno autorizovaným servisem prodávajícího. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, snížením jeho hodnoty dle čl. 5.6. obchodních podmínek, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.  

VRÁCENÍ PENĚZ KUPUJÍCÍMU

5.8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, přičemž tuto skutečnost může kupující prokázat dokumenty, jejichž příkladný výčet je uveden v čl. 12.4 obchodních podmínek. V případě připsání kupní ceny za zboží prostřednictvím platební brány, je kupující povinen sdělit prodávajícímu číslo účtu, na nějž lze vrácené peněžní prostředky poukázat.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající předává veškeré objednané zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Zboží lze předat buď osobně v prodejnách prodávajícího, a to po předchozí dohodě ohledně místa a času převzetí, anebo prostřednictvím přepravce. Přepravu zboží prostřednictvím přepravce hradí kupující. Prodávající má za účelem přepravy zboží a jeho specifickým vlastnostem (hodinářské zboží, šperky apod.) sjednánu rámcovou smlouvu o přepravě se společností PPL. Cena přepravy je uvedena ve webovém rozhraní obchodu u konkrétního zboží.

6.2. Prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím jeho elektronické adresy předání zboží přepravci. Ohledně konkrétního údaje o dodání zboží je kupující zpraven přímo přepravcem. V případě osobního předání v prodejně prodávajícího je kupující seznámen s předávaným zbožím odpovídajícím způsobem s důrazem na zamezení poškození nebo i sebemenších známek nošení či opotřebení.  

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

C. PRODEJ ZBOŽÍ V PRODEJNÁCH

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo k prodávanému zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího. O této skutečnosti obdrží kupující doklad, který potvrzuje zakoupení zboží.

7.2. Kupující má před uzavřením prodeje i bezprostředně po převzetí zboží právo, aby před ním bylo zboží prodávajícím překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce za účelem obeznámení se se zbožím a předvedením jeho funkcí.

7.3. Prodávající je dále povinen, požádá-li jej o to kupující, informovat jej v písemně ve formě např. záručního listu, certifikátu či garanční karty o rozsahu a trvání jeho povinností v případě vadného plnění. Tato informace může být obsažena v dokladu, který potvrzuje zakoupení zboží.

7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v okamžiku převzetí nemá zboží vady a k tomuto okamžiku má zboží sjednané vlastnosti, v souladu s ujednáním kupujícího a prodávajícího odpovídajícím charakteru zboží.

7.5. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostním převodem platební kartou, případně lze platbu po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího uskutečnit hotovostně do limitu 270.000,- Kč.  

7.6. Podle zákona o evidenci tržeb (EET) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

D. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

 8. ZÁRUČNÍ DOBA

8.1. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u zboží v záruční době v trvání 24 měsíců od jeho převzetí.

8.2. Kupující však není oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady ani v záruční době v případě opotřebení zboží způsobeného jeho běžným užíváním a v případě, vyplývá-li to z povahy zboží, že je jeho životnost i při zachování náležité péče kratší než trvání záruční doby.

8.3. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží způsobené kupujícím, a to jak jeho činností, tak i nečinností, na jejímž základě dojde k přivození takového stavu zboží, jenž neodpovídá standardům smlouvy, což znamená, že vznikem vady jinak bezvadného zboží je jednání kupujícího, které je buď hrubě nedbalé, nebo neopatrné, anebo takové jednání, jež se odchyluje od postupu podle návodu k používání zboží včetně poučení a vysvětlení prodávajícího.

 

9. REKLAMACE

9.1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího. Za tímto účelem je v takovéto provozovně po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

9.2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje včetně uvedení všech případných zjevných vnějších vad a poškození zboží, které lze při náležité péči při zběžné kontrole zboží přebíraného k reklamaci zjistit. Pokud kupující při vytknutí vady opomene uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, poučí jej o této skutečnosti prodávající v rámci své informační povinnosti.

9.3. Kupující má v případě výskytu vady zboží v rámci záruční doby právo na její bezplatné odstranění, pokud není tímto reklamační řádem stanoveno jinak, a to níže uvedenými vzájemně podmíněnými způsoby vyřízení reklamace, a to vždy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu zboží a charakteru vady.

9.4. Kupující má právo na opravu zboží, nebo jeho součásti. Opravou zboží se rozumí oprava celé věci, či výměna jednotlivé součástky.

9.5. Kupující má právo na výměnu zboží, nebo jeho součásti není-li oprava zboží s ohledem na povahu vady a druh zboží možná. Kupující má bez splnění dalších podmínek právo na výměnu zboží, vyskytla-li se u zboží vada i po druhé opravě zboží. Kupující má dále bez splnění dalších podmínek právo na výměnu zboží, vyskytl-li se u zboží již při prvním použití větší počet vad.

9.6. Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží není-li možná oprava zboží, nebo jeho součásti, nebo není-li možná výměna zboží či jeho součásti.

9.7. Kupující má právo i na odstoupení od kupní smlouvy není-li možná oprava zboží, nebo jeho součásti, nebo není-li možná výměna zboží nebo jeho součásti. Kupující má bez splnění dalších podmínek právo na odstoupení od kupní smlouvy, vyskytla-li se u zboží vada i po druhé opravě zboží. Kupující má bez splnění dalších podmínek právo na odstoupení od kupní smlouvy, vyskytl-li se u zboží již při prvním použití větší počet vad.

9.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy se tato od počátku ruší a prodávající a kupující jsou povinni vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.

 

10. VYŘÍZENÍ REKLAMACE PRODÁVAJÍCÍM

10.1. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

10.2. V případě, že prodávající neuznaná reklamaci jako oprávněnou, ať už z jakéhokoliv důvodu, dojde k řádnému vyřízení reklamace v okamžiku, kdy prodávající ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace vyrozumí písemně nebo osobně kupujícího o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena.

10.3. Podmínkou pro řádné a včasné vyřízení reklamace je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

10.4. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.5. Marné uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy na základě čehož je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

 

11. DŮSLEDKY NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ PO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

11.1. V případě, že kupující poskytl prodávajícímu kontaktní údaje a nepřevzal zpět zboží po vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, vyrozumí prodávající písemně kupujícího o zamýšleném prodeji zboží a určí náhradní lhůtu k převzetí zboží, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Po marném uplynutí lhůty je prodávající oprávněn prodat zboží jakýmkoliv způsobem a při prodeji zboží bude sledovat dosažení přiměřené ceny, přičemž prodávající je i oprávněn zboží převzít za tržně obvyklou cenu.

11.2. V případě, že kupující neposkytl prodávajícímu kontaktní údaje nebo je nesnadno dosažitelný a nepřevzal zpět zboží ani po uplynutí 6 měsíců po vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn prodat zboží i bez písemného vyrozumění kupujícího o zamýšleném prodeji zboží.

11.3. Prodávající je oprávněn použít část výnosu z prodeje zboží k úhradě účelně vynaložených nákladů spojených se skladováním zboží a je povinen vydat zbylou část výnosu z prodeje zboží kupujícímu na základě jeho písemné žádosti.

 

E. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12. DORUČOVÁNÍ A POČÍTÁNÍ ČASU

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.2. Zpráva je doručena:

   – v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   – v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   – v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   – v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12.3. Veškeré lhůty a doby upravené těmito obchodními podmínkami, určené podle dnů počínají běžet dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její začátek (převzetí zboží, doručení odstoupení apod.) a rozumí se jimi kalendářní dny včetně sobot, nedělí a svátků, ovšem s tím, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

12.4. V případě vrácení zboží prodávajícímu a s tím spojeného vrácení peněz kupujícímu dle čl. 5.8. obchodních podmínek lze za dokumenty prokazující odeslání zboží určeného k vrácení považovat podací lístek balíkové pošty nebo písemné potvrzení dopravce nebo zasilatele o převzetí zásilky, apod., a to v každém případě vždy s uvedením minimálně těchto náležitostí: (a) označení odesilatele, (b) označení příjemce, (c) uvedení data převzetí zásilky k přepravě a (d) uvedení bližší specifikace přepravované zásilky, z níž bude jednoznačně vyplývat, že se jedná o zboží určené k vrácení.

 

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

13.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V Praze dne 1.5.2022

Naše prodejny

Firemní údaje

KVEDU Praha s.r.o.

Na Příkopě 1047/17
110 00 Praha - Staré Město

IČO: 24768031
DIČ: CZ 24768031

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1 – č.ú. 240554635/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 172699

Loga Dušák ke stažení

Marketingové materiály

Všechna práva vyhrazena. © Klenotnictví Dušák 2024. Web vytvořil AKO Enterprise